Zasady quizu:

W przededniu 45 rocznicy otwarcia Muzeum Nikołaja Leskowa w Orle serdecznie zapraszamy do udziału w quizie na temat życia i twórczości pisarza imię którego nosi muzeum. Podpowiadamy, iż autorzy quizu silnie zaakcentowali związek Leskowa z Europą. Zabawa adresowana jest dla tych, którzy chcą odkryć karty ciekawej biografii Leskowa, zapoznać się z jego twórczością oraz zanurzyć w barwnym i nasyconym języku jego wypowiedzi artystycznej. Odkrywajmy go wspólnie!   

 

 

Zasady uczestnictwa:

 1. W każdy piątek w zakładce aktualności (Новости) publikowane będzie nowe pytanie oraz poprawna odpowiedź na poprzednie.
 2. Uczestnicy zabawy zamieszczają swoje odpowiedzi w komentarzach do wiadomości.
 3. Podsumowanie quizu nastąpi 18 maja 2019 roku.
 4. Trzech najbardziej aktywnych uczestników zabawy otrzyma dyplom „za wiedzę, zainteresowanie literaturą, zaradność, cierpliwość i przyjacielskie wsparcie”, a także nagrodę w postaci upominku.
 5. Do zabawy można przyłączyć się na dowolnym etapie gry.

 

Quiz został przygotowany przez Państwowe Muzeum Literackie Iwana Turgieniewa w Orle

 

 

Współorganizatorami quizu są:

Swietłana Agoszkowa (Klub Łamigłówka Pol-Rus);

Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego

 

Tłumaczenie: zespół studentów pod kierownictwem naukowym dr Patrycja Spytek (Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego)

 

Pytanie 1:

„…ogrom­ny mu­ro­wa­ny dwór przy­po­mi­na­ją­cy za­mek. Był to pię­tro­wy budynek, pre­ten­sjo­nal­ny, a na­wet okrut­nie brzyd­ki, z okrą­głą ko­pu­łą i wie­żą, o któ­rej opo­wia­da­no strasz­li­we okrop­no­ści. Miesz­kał tam kie­dyś sza­le­niec, oj­ciec obec­ne­go dzie­dzi­ca, a po­tem w po­ko­jach tych umiesz­czo­no ap­te­kę. Fakt ten, nie wia­do­mo cze­mu, też uwa­ża­no za strasz­ny. Naj­strasz­niej­sze jednak było to, że na szczy­cie tej wie­ży, w pu­stym łu­ko­wa­tym oknie, były na­cią­gnię­te stru­ny, to zna­czy była urzą­dzo­na tak zwa­na „har­fa Eola”. Ile­kroć wiatr ude­rzał w stru­ny tego dziw­ne­go in­stru­men­tu, ty­le­kroć wy­da­wa­ły one ja­kieś nie­ocze­ki­wa­ne, prze­dziw­ne dźwię­ki, któ­re od ci­che­go, głę­bo­kie­go dud­nie­nia prze­cho­dzi­ły w peł­ne nie­po­ko­ju i dy­so­nan­sów jęki, w niesamowity zgiełk, jak­by prze­ga­lo­po­wał przez nie cały ta­bun uciekających, gna­nych stra­chem du­chów”.

Pytanie: W jaki sposób przedstawiony opis majątku wiąże się z biografią pisarza?

6 Комментариев

 1. Это описание дома дяди писателя, где ему доводилось гостить в детстве.

 2. В рассказе «Зверь» Лескова описан дом его тётки, которая была замужем за жестоким и злым помещиком. В этом доме Лесокв-мальчик вынужден был жить с ними некоторое время.
  Именно там происходили события, описанные в рассказе. Дядька был заядлым охотником на медведей. Иногда охотники находили в лес маленьких медвежат и приносили их домой. А когда они вырастали, «забавлялись», натравливая на выросшего медвебя собак. Воспоминания об этом и легли в основу рассказа.

 3. Myślę, że chodzi o dom w Gorochowie, w którym urodził się leskow.

 4. Myślę, że opis dotyczy domu Leskowa w Gorochowie, gdzie przyszedł na świat.

 5. Jest to dom, w którym urodził się pisarz.

 6. Tu urodził się Leskow.

Comments are closed.